Vedtægter

Klubbens vedtægter – Senest redigeret 26-06-2006

 1. Medlemskab af motionsklubben.
  1. Motionsklubben er kun for nybrogård kollegiets beboere. Medlemskab af NyK motionsklub (I alt kr. 200). Der betales kr. 200 én gang for oprettelse. Heri er betaling for et års rengøring inkluderet. Beløbet refunderes ikke.
 2. Brugerbetalt rengøring.
  1. Rengøring af motionsrummet udgør kr. 100 pr. medlem pr. år, efter første år fra oprettelse. Betalingen foretages hos varmemesteren via en konvolut indeholdende kr. 100 samt påført medlemmets: navn, værelsesnummer og cpr. nr. (på nær de sidste 2 cifre). Anvendes udleveret adgangskort til motionsrummet, noteres nummeret på dette.
   1. Ved manglende betaling på fastsatte dato (et år efter oprettelse), vil adgangskortet/sygesikringskortet blive spærret automatisk og uden varsel. For åbning af kortet samt fortsat adgang til motionsrummet skal betaling foretages.
 3. Ved opsigelse af lejekontrakt på NyK ophører medlemskab af motionsklubben automatisk.
 4. Misligholdelse af motionsrummet.
  1. Misligholdes motionsrummet af et eller flere medlemmer vil medlemskab af motionsklubben ophøre for de pågældende medlemmer.
   1. Skønnes det nødvendigt vil sagen blive overdraget til klagenævnet.
 5. Udlån af adgangskort/sygesikringsbevis.
  1. Ved udlån af adgangskort til personer uden medlemskab, ophører udlåners medlemskab.
 6. Det er ikke muligt at låne materiel fra motionsrummet, uden skriftlig aftale med formanden.
  1. Fjernes materiel uden aftale vil det blive betragtet som tyveri.
   1. Dette vil medføre opsigelse af medlemskab.
   2. Skønnes det nødvendigt vil sagen blive overdraget til politiet.
 7. Al ophold i motionsrummet sker på eget ansvar.
 8. Ved adgang til motionsrummet registreres dato, tidspunkt, brugers navn og cpr. nr. (på nær de sidste 2 cifre).
  Anvendes udleveret adgangskort registreres kortnummer på dette.

Regler

Ved tilstedeværelse i motionsrummet forventes det:

Hvis man ødelægger noget materiel uforsætligt, skal man ikke ersatte det, men blot  underrette formanden, så skaden kan udbedres.

Hvis man kan se der mangler noget materiel, skal det meddeles til formanden, så eventuel erstatning kan foretages.